bells

Gewijzigde openingstijden Kerkdriel Zomer 2024

Privacyverklaring Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard

Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard, gevestigd aan Mezenweg 1, 5321JR Hedel en een dependance aan het Mgr. Zwijsenplein 7, 5331 BE Kerkdriel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard
Mezenweg 1, 5321JR Hedel
073-5994001

info@dapbommelerwaard.nl

www.dapbommelerwaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het koppelen van de patiënt(en)gegevens aan uw persoonsgegevens
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard) tussen zit. Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen: Viva om patiëntengegevens te verwerken en onze boekhouding te kunnen doen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens van klanten: zolang u gebruikt maakt van onze diensten en daarna minimaal 7-10 jaar ivm fiscaal relevante gegevens uit de boekhouding. Sollicitatie gegevens: vernietiging van gegevens 4 weken na einde sollicitatie procedure, tenzij toestemming sollicitant.

Personeelsdossier: vernietiging van gegevens 2 jaar na uitdiensttreding werknemer. Loonbelastinggegevens: vernietiging 5 jaar na uitdiensttreding werknemer. Salarisadministratie: vernietiging 7 jaar na einde dienstverband.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Cookies, of vergelijkbare technieken
Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dapbommelerwaard.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dapbommelerwaard.nl